T4往PSTN呼叫时失败,提示暂时无法接通

1、和线路运营商确认线路权限及号码呼叫权限。

【案例1】

解决步骤:

在现场在T4上抓消息,打印如下
PSTN: lnk[0] Tx 34 bytes, BIB/BSN:0x45, FIB/FSN:0xb2 - ISUP msg IAM(0x1), SIO(0x85) DPC(17:55:65) OPC(17:55:225) SLS(9) CIC(12), called 114, caller 62915199#, 00 20 00 0a 00 02 06 04 82 10 11 04 0a 05 02 13 21 43 f9 00
PSTN: lnk[0] Rx 15 bytes, BIB/BSN:0xb5, FIB/FSN:0x4a - ISUP msg RLC(0x10), SIO(0x85) DPC(17:55:225) OPC(17:55:65) SLS(13) CIC(13), 00
与运营商沟通主要是62915199这个主叫号码的外呼权限没有放开。